header2

מקום התפילה – אגדה ב

פ"ה ה"א דף ח ע"ד עמ' 43

מקור תרגום
אמ' ר' יוחנן. אמר רבי יוחנן
המתפלל בתוך ביתו כאילו מקיפו חומה שלברזל. המתפלל בתוך ביתו כאילו מקיפו חומה של ברזל
מחלפה שיטתיה דר' יוחנן. התחלפה שיטתו של רבי יוחנן
תמן אמ' ר' אבא אמ' ר' חייא בשם ר' יוחנן. שם אמר רבי אבא אמר רבי חייא בשם רבי יוחנן
צריך לאדם להתפלל במקום שהוא מיוחד לתפילה. צריך לאדם להתפלל במקום שהוא מיוחד לתפילה.
וכה אמ' אכן. וכאן אמר כך
כאן ביחיד וכאן בציבור. כאן ביחיד וכאן בציבור

עדי נוסח

כ"י וטיקן עמ' 73

 

מקבילות

לא נמצאו

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

 

סוגה

מימרה, מעין סוגיה

 

עיון קצר באגדה

נבחר לראות את מימרותיו של רבי יוחנן כאגדה כיוון שהן עשויות לשקף מתח המצוי בין שני רעיונות מנוגדים בעניין מקום התפילה:

 

אמירתו של רבי יוחנן 'המתפלל בתוך ביתו כאילו מקיפו חומה של ברזל' עשויה לבטא שבח בזכות התפילה בבית כיוון שהאדם חש ביטחון בביתו, ויכול להיות מרוכז בתפילתו.[1] אלא שבעל האגדה ציין 'מחלפה שיטתיה', היינו רבי יוחנן ביטא רעיון מנוגד, שעל האדם להתפלל במקום מיוחד לתפילה, לכן עשויה האמירה לבטא מחסום בין האדם המתפלל לבין האל, כיוון שהוא בביתו ולא בין קהל המתפללים בבית הכנסת.[2] 

 

בעל הסוגיה בדבריו 'כאן ביחיד כאן בציבור' משלב את שני הרעיונות, ונראה לו שלדעת רבי יוחנן יש הבדל בין תפילת יחיד ובין בין תפילה בציבור. ייתכן כי לדעת בעל האגדה, התפילה בציבור עדיפה, אך אם נוצר מצב שבו האדם נאלץ מסיבות שונות להתפלל ביחידות, במקרה זה ביתו משמש כמקום מוגן ומסייע לו להתרכז בתפילתו.[1] ראו הפני משה על הדף.

[2] ראו דיון בעלי תמר על הדף.