header2

אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש – אגדה א

פ"ה ה"א דף ח ע"ד עמ' 42

מקור תרגום
רב ירמיה אמ'. רב ירמיה אמר
לא יעמוד אדם ויתפלל אלא מתוך דין שלהלכה. לא יעמוד אדם ויתפלל אלא מתוך דין של הלכה
רב ירמיה אמ'. רב ירמיה אמר
העוסק בצורכי ציבור העוסק בצורכי ציבור
כעוסק בדברי  ([[ נ'א. בתלמוד]]1) תורה. כעוסק בדברי תורה

עדי נוסח

כ"י וטיקן עמ' 73

 

מקבילות

לא נמצאו

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

תוספות ברכות לא ע"א ד"ה רב אשי עביד כברייתא

 

סוגה

מימרה

 

עיון קצר באגדה

באגדה מובאות שתי מימרות משמו של רבי ירמיה:

הראשונה, עניינה הוא דרך תפילה נאותה; לדברי רבי ירמיה יש להתפלל מתוך 'דין של תורה', היינו מתוך דברי הלכה.[1] בבסיס המימרה מצויה הבנה כי מחשבה על דברי הלכה אינה עלולה להסיח דעתו של אדם מתפילתו.[2]

המימרה השנייה 'העוסק בצורכי ציבור כעוסק בדברי תורה' מניחה  כי אין בלימוד התורה בכדי להשיח את הדעת בעת התפילה, וכיוון שהעוסק בצורכי ציבור כמוהו כלומד תורה, הרי שיכול להפסיק מעיסוקו לשם תפילה. במימרה זו מעמיד רבי ירמיה עמדה ערכית המשווה עיסוק בצרכי ציבור ללימוד תורה.


[1] בהמשך הסוגיה מובאים דברי הלכה (מ'רב חונה אמר הרואה טיפה כעין החרדל' עד  'שלש וקאים ומצלי') שייתכן כי בעל הסוגיה הביאם כדוגמה.

[2] הפני משה על הדף.