header2

אתר – מפת פרק ו

פרק ו הלכה א נושאי האגדות
    מדוע מברכים על הפירות אגדה א
      אגדה ב
      אגדה ג
      אגדה ד
    כל המצוות טעונות ברכה אגדה
    ברכה על פרי משבעת המינים אגדה
       
       
       
פרק ו הלכה ב נושאי האגדות  
    כוונה בברכות אגדה
    המורה הלכה בפני רבו אגדה
       
       
       
פרק ו הלכה ג נושאי האגדות  
    ברכה על יין שהחמיץ אגדה
       
       
       
פרק ו הלכה ד נושאי האגדות  
    ברכה על הזית אגדה
    ברכה על פירות מעורבים אגדה
       
       
       
פרק ו הלכה ה נושאי האגדות  
    ברכה על קינוח אגדה א
      אגדה ב
      אגדה ג
       
       
       
פרק ו הלכה ו נושאי האגדות  
    שאין בית הבליעה פנוי אגדה
    ברכה על ריח טוב אגדה
       
       
       
פרק ו הלכה ח נושאי האגדות  
    ברכה על היין אגדה