header2

מדוע מברכים על הפירות – אגדה ג

פ"ו ה"א דף ט ע"ד עמ' 48 – 49

מקור תרגום
ר' חזקיה ר' ירמיה ר' אבון בשם ר' שמעון בן לקיש. רבי חזקיה רבי ירמיה רבי אבון בשם רבי שמעון בן לקיש
"אמרת לי'י י'י אתה טובתי בל עליך אמרת לי'י י'י אתה טובתי בל עליך
אם אכלת ובירכת אם אכלת ובירכת
כביכול כאילו משלך אכלת. כביכול כאילו משלך אכלת
ד'א "טובתי בל עליך". דבר אחר טובתי בל עליך
מבלה אני טובתי בגופך. מבלה אני טובתי בגופך
ד'א "טובתי בל עליך". דבר אחר טובתי בל עליך
י!כ!ללו כל הטובות ויבואו עליך. י!כ!ללו[1] כל הטובות ויבואו עליך
אמ' רבי אחא. אמר רבי אחא
מהו "בל עליך". מהו בל עליך
שאיני מביא טובה על העולם מבלעדיך. שאיני מביא טובה על העולם מבלעדיך
כמ' דא' אמ' כמו שאתה אמרת
"ובלעדיך לא ירים איש את ידו". ובלעדיך לא ירים איש את ידו

עדי נוסח

כ"י וטיקן עמ' 77

 

מקבילות

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור טז

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

 

סוגה

מדרש ומימרה

 

עיון קצר באגדה

אגדה זו הינה השלישית בשרשרת האגדות המבארות את מקור החיוב לברכת הנהנין.

בשמו של רבי שמעון בן לקיש מובא הפסוק 'אָמַרְתְּ לַיהֹוָה אֲדֹנָי אָתָּה טוֹבָתִי בַּל עָלֶיךָ' (תהילים ט"ז ב') כמקור החיוב. המזמור נפתח ב'מִכְתָּם לְדָוִד שָׁמְרֵנִי אֵל כִּי חָסִיתִי בָךְ' (פס' א'), ממנו מובן כי דוד פונה לאל ומבקשו לשמור עליו כיוון שהוא חוסה בו, והוא ממשיך ואומר לנפשו או לעם:[2] 'אָמַרְתְּ לַיהֹוָה אֲדֹנָי אָתָּה טוֹבָתִי בַּל עָלֶיךָ'. פסוק זה ניתן להבנה בכמה מובנים, וביניהם 'אֲדֹנָי אָתָּה' – אני מקבל אותך כאדון עלי, 'אָתָּה טוֹבָתִי בַּל עָלֶיךָ' – אין אני מבקש  טובה אף לא מאחד אחר בלעדיך.[3]

ובהקשר לאגדה אפשר כי הביטוי 'אֲדֹנָי אָתָּה' הוא הברכה,[4] ואפשר כי 'אָתָּה טוֹבָתִי' זו הברכה. מכל מקום  בהמשך דורש ריש לקיש: 'אם אכלת וברכת כביכול משלך אכלת', היינו בזכות הברכה האל כביכול מעניק למברך את הפרי, הוא אוכל משלו, ואין עליו חטא מעילה.[5]  הוא ברך ואכל משלו.מכאן שמקור חיוב הברכת הנהנין הוא בדברי דוד.

 

בעל האגדה הביא שלושה מדרשים נוספים על חלק הפסוק 'טוֹבָתִי בַּל עָלֶיךָ', המתמקדים בביאורה של המילה 'בל'. למדרשים אילו אין קשר לעניין חיוב ברכת הנהנין, והם הובאו אגב העיסוק בפסוק.

-          'מבלה אני טובתי בגופך'

בעל המדרש פרש את המילה 'בַּל' מלשון בלאי,[6] וכך הוא כביכול הוא מעטיר על האל את כל טובתו, הוא 'מבלה' את אוצרות טובתו עליו. אפשר כי הטובות הן הברכות, אך אין האמירה מובנת כך מאליה.

-          'י!כ!ללו כל הטובות ויבואו עליך'

המילה 'י!כ!ללו' היא כנראה 'יובלו'[7] בזכות הברכה יובלו, כלומר, יבואו עליך רק טוב.

-          'ובלעדיך לא ירים איש את ידו'

עליך אני מביא בטחון שאיש לא יפגע בך.[8]

 

הרעיונות שבמימרות מציגים השקפות עולם סברתיות, ונראה כי הובאו כדי לדרבן את הנהנה לברך.

 [1] בכ"י וטיקן 'יוכלו'.

[2] רש"י על הפסוק.

[3] עמוס חכם, פירוש לתהילים (דעת מקרא) עמ' סח.

   פירושים נוספים:

-          'טובות שאתה עושה ליף לא עליך הם לגמלני כי לא בצדקתי אתה מטיב לי' (רש"י ורד"ק על הפסוק).

-          אין לי אל אחר מבלעדיך (דעת מקרא, שם).

-          אין אני חש טובה במובן הכרת תודה לשום מצוי מבלעדיך (שם, הערה 3).

-          אתה הוא הטובה היחידה שיש לי, אין לי שום דבר טוב מבלעדיך (שם, הערה 4).

[4] פירוש אלשיך על הפסוק, והברכה היא לאל על שנוספו לו שבעים שנות חיים. [האגדה מספרת כי דוד אמור היה לחיות שלוש שעות, ואדם הראשון בשיחה עם האל נתן לו במתנה שבעים שנים משנותיו. (ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית רמז מא)].

[5] במקבילה במדרש תהילים הדבר מוזכר מפורשות: 'אם אכלת וברכת [כביכול] כאילו משלך אכלת, טובתי בל עליך, שאין עליך חובת מעילה על טובת שאכלת'.

 ראו יפה מראה על הדף. [6]

[7] כך מופיעה במקבילה ובנוסח האגדה בילק"ש (תורה) רמז תרס"ז.

[8] להסבר זה יש משענת נוספת ציטוט מהפסוק בבראשית מ"א,44. אך שם זו הבטחה של פרעה לא של האל. שם אין זכר לברכה שבירך יוסף את פרעה. שם אין הנאה שעליה מברך יוסף. על דרכי הדרש של כול אחד מהדרשנים כאן ראה  בפני משה על המקום.