header2

משנה – פרק ו[1]

משנה א

כיצד מברכין על הפירות על פירות האילן או' בורא פרי העץ חוץ מן היין שעל היין הוא אומ' בורא פרי הגפן ועל פירות הארץ או' בורא פרי האדמה חוץ מן הפת שעל הפת הוא אומ' המוציא לחם מן הארץ ועל היירקות אומ' בורא פרי האדמה ר' יודה אומ' בורא מיני דשאים

משנה ב

בירך על פירות האילן בורא פרי האדמה יצא ועל פירות הארץ בורא פרי העץ לא יצא ועל כולם אם אמר שהכל נהיה יצא

משנה ג

על דבר שאין גידולו מן הארץ מן הארץ אומ' שהכל נהיה בדברו על החומץ ועל הגוביי ועל הנובלות הוא היה אומ' שהכל נהיה בדברו ר' יהודה אומ' כל שהוא מין קללה אין מברכין עליו:

משנה ד

היו לפניו מינים הרבה ר' יהודה אומ' אם יש ביניהן ממין שבעה הוא מברך וחכמים אומ' על איזה מהם שירצה

משנה ה

בירך על היין שלפני המזון פטר את היין שלאחר המזון ברך על הפרפרת שלפני המזון פטר את הפרפרת שלאחר המזון ברך על הפת פטר את הפרפריות על הפרפריות לא פטר את הפת בית שמי אומ' אף לא מעשה קדירה:

משנה ו

היו יושבים כל אחד ואחד מברך לעצמו הסבו אחד מברך לכלם בא להם יין בתוך המזון כל אחד ואחד מברך לעצמו לאחר המזון אחד מברך לכולם ואומ' על המגמר אף על פי שאין מביאין את המוגמר אלא לאחר הסעודה

משנה ז

הביאו לפניו מליח בתחלה ופת עמו מברך על המליח ופוטר את הפת שהפת טפילה לו זה הכלל כל שהוא עיקר ועימו טפילה מברך על העיקר ופוטר את הטפילה

משנה ח

אכל תאינים וענבים ורימונים מברך עליהן שלוש ברכות דב' ר' גמליא' וחכ' אומ' ברכה אחת ר' עקיבה אומ' אפילו שאכל שלק והוא מזונו מברך עליו שלוש ברכות השותה מים לצימאו או' שהכל נהיה בדברו ר' טרפון אומ' בורא נפשות וחסרונן


[1] על פי כ"י קויפמן.