header2

תפילה אישית – אגדה ה

פ"ד ה"ב דף ז ע"ד עמ' 36 – 37

מקור תרגום
ר' חייא בר ווא מצלי. רבי חייא בר ווא (אבא) התפלל.
יהי רצון מלפניך י'י אלהינו ואלהי אבתינו יהי רצון מלפניך י'י אלהינו ואלהי אבתינו
שתתן בליבינו לעשות תשובה שלימה לפניך. שתיתן בליבנו לעשות תשובה שלמה לפניך.
שלא נבוש מאבותינו לעולם הבא. שלא נבוש מאבותינו לעולם הבא.[1]
ר' יודן ביר' ישמעאל רבי יודן בן רבי ישמעאל
קבע לה לאמוריה דיימר בתר פרשתיה כן. ‏ קבע לו למתורגמן שלו שיאמר (תפילה זו) אחרי (שתרגם את דרשתו על) הפרשה. ‏

עדי נוסח

כ"י וטיקן עמ' 69

 

מקבילות

בבלי ברכות טז ע"ב (חלקי)

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

 

סוגה

תפילה ואנקדוטה

 

עיון קצר באגדה

האגדה מביאה תפילת יחיד, והיא נפתחת ב'ר' חייא בר ווא מצלי',[2] אין ידוע באיזה מועד או הקשר התפלל. הוא ביקש מהאל שייתן בליבו לעשות תשובה שלמה, כדי שלא יבוש בבוא יומו.[3] ברקע תפילתו האישית מצויה האמונה כי בבוא היום אדם צדיק נאסף אל אבותיו, ואם חטא האדם, הרי אפשר שהוא מתבייש לבוא בקהל אבותיו בגלל מעשיו.

רבי יודן בן רבי ישמעאל, בן זמנו של רבי חייא בר ווא, אמר למתורגמנו לומר תפילה זו באופן קבוע לאחר שדרש את פרשת השבוע.


[1] בכ"י וטיקן נכתב 'לעתיד לבא'.

[2]  לפי פשוטו של כתוב משמע שהתפלל תפילת שמונה עשרה, ואחריה אמר תפילה זו. כיוון שנמסרה תפילה אחרת אותה אמר אחרי תפילה העמידה, תפילה אישית – אגדה ג פ"ד ה"ב דף ז ע"ד עמ' 36. יש להניח כי אמרה במועדים אחרים.רמב"ם פירש שבקשת יחיד נקראת אף היא תפילה (פירש למשנה, ברכות פ"ד מ"ב).

[3] סביר כי אין זו הסיבה היחידה לרצונו בתשובה מלאה.