header2

תפילת מוסף

תפילה הנאמרת בכל הימים שבהם היו מקריבים בבית המקדש קרבן מוסף, כלומר בשבתות, בחגים, ימי חול המועד ובראשי חודשים.

תפילת המוסף מורכבת משלוש הברכות הפותחות את תפילת העמידה ושלוש ברכות המסיימות אותה, ובתווך ברכה שהיא 'מעין מאורע', ברכה המזכירה את המועד.