header2

רבון העולם/העולמים

אחד מכינוייו של האלהים; לאל כינויים רבים היות שנמנעים מלשאת את שמו לשווא.  הכינוי 'ריבון העולמים' מבטא את האמונה שהוא אדון העולם, הוא הריבון וכל שקורה בזכותו ובשלו הווים.