header2

היכל

בית המקדש היה בנוי משלושה חלקים: קודש הקודשים שם שכן ארון הברית, והכהן  הגדול נכנס עליו פעם בשנה ביום הכיפורים, ההיכל (הקודש) שם היו מזבח הזהב, השולחן והמנורה, והאולם שהיה חלל מבוא. יש שהתייחסו למכלול על שלושת חלקיו בשם 'היכל'.