header2

חֶבֶר עיר

חֶבֶר עיר[1]

חבר עיר הוא גוף ציבורי שהיה קיים רק ביישובים גדולים או באיזור מסויים, ויש אף הסבורים כי היה מועצה לאומית.[2]

בתלמוד הבבלי המארגנים את מערכת השירותים בקהילה והממנים פרנסים הם 'חבר העיר', ואילו בארץ ישראל היה זה גוף ציבורי כמתואר לעיל. 


[1] ההגדרה מתבססת על משנת ארץ ישראל (ברכות), שמואל ספראי וזאב ספראי בהשתתפות חנה ספראי, תל אביב  2008, עמ' 192.

[2] הסבורים כך מתבססים על מטבעות מתקופת המרד עליהם היה חורת "חבר היהודים".