header2

שעות (זמניות)

יחידות זמן בימינו קבועות באורכן, לעומת זאת אורכן של שעות זמניות משתנה בהתאם לאורכו של היום. מחלקים את משך זמנו של היום, מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, ויש אומרים מהנץ החמה ועד לשקיעת החמה, לשנים עשר חלקים; כל חלק השנים עשר מן היום נקרא 'שעה זמנית'. נמצא שהשעה הזמנית בימות הקיץ הארוכים ארוכה יותר מהשעה המקובלת (שישים דקות), וקצרה ממנה בימות החורף הקצרים.

כשמוזכרת בתלמוד המילה 'שעות' הכוונה לשעות זמניות.[1]


[1] ההגדרה מתבססת על המושג 'שעות זמניות' בפרוייקט השו"ת.