header2

תפילת שחרית

תפילת השחרית הינה תפילה הנאמרת עם בוקרו של יום, זמנה החל מהנץ החמה. סוף זמן תפילת שחרית מצוי במחלוקת תנאים, ולהלכה נקבע עד ארבע שעות מהנץ החמה.

בסיס התפילה הינו קריאת שמע ותפילת העמידה. עם השנים נוספו לבסיס זה תפילות נוספות. כיום מבנה תפילת שחרית הנהוג הינו:

א.      ברכות השחר וברכות התורהברכות שאדם אומר עם השכמתו.

ב.      פסוקי דזימרא – הכולל מקבץ של פרקי תהילים.

ג.       קריאת שמע וברכותיה.

ד.      תפילת העמידה.

ה.     תחנון – תפילת תחנונים אישית; היא אינה נאמרת בימי שמחה.

ו.        קריאת התורה – בדרך כלל בימי שני וחמשי וכן בראשי חודש וימים מיוחדים.

ז.       סיום התפילה.

בימים טובים וחגים בסיס מבנה תפילת שחרית זהה עם שנויים מסויימים.