header2

תפילת נעילה

תפילת נעילה[1]

תפילת נעילה היא התפילה החמישית, היינו האחרונה ביום הכיפורים.[2] בזמנים קדומים הייתה זו גם תפילה של יום חול, שנאמרה בעת נעילת שערי בית המקדש לעת ערב. התפילה מתחילה כשהחמה בראש האילנות ומסתיימת לאחר השקיעה בחשכה. התפיסה שבשעת נעילה נחתם גזר דינו של אדם בשמיים הביאה לשינויים בנוסח התפילה:


[1] ההגדרה התבססה על פי ימחק משה אלבוגן, התפילה בישראל, עמ' 115.

[2] בעבר בעת שנהגו לקיים תעניות ציבור, התפללו גם בהן תפילת נעילה.