header2

תפילת מנחה

תפילת מנחה[1]

תפילה שנקבעה כנגד קרבן התמיד של בין הערביים שהיו מקריבים בבית המקדש. זמן הקרבת התמיד התחיל חצי שעה לאחר חצות היום, כלומר, שש וחצי שעות מתחילת היום. בכל יום מלבד ערב פסח היו מאחרים את ההקרבה עד תשע וחצי שעות כדי שיספיקו להקריב לפני התמיד את הקרבנות האחרים. לכן תחילת המועד המקובל ביותר להתפלל תפילת מנחה הוא החל מהשעה התשיעית ומחצה מתחילת היום, כלומר, שעתיים וחצי לפני סוף היום.

תפילת מנחה שמתפללים החל מתשע שעות וחצי מתחילת היום נקראת 'מנחה קטנה', וכשמתפללים לפני כן, החל משש וחצי שעות ועד לתשע ומחצה היא נקראת 'מנחה גדולה'.[2]


[1]במונח זה כל פעם כמוזכרת המילה 'שעה' הכוונה לשעה זמנית. לבנה, צור קישור למושג שעה.

[2]על פ מושגים תלמודיים בפרויקט השו"ת