header2

פרשה (פרשת השבוע)

פרשה במשמעותה הוא פסקה עניינית מסויימת בספר, בייחוד בספר התורה.[1] חמשת חומשי התורה מחולקים לפרשיות, אותן קוראים בימי שני, חמישי ושבת. בימי שבת אחר קריאת הפרשה נוהגים לשאת דרשה הקשורה אליה.


[1] בן יהודה י', ערך 'ב.*פרשה', עמ' 5254.