header2

מעמד

בתקופת בית המקדש נחלקו ישראל למעמדות, משמע קבוצות, שעימן נמנים כוהנים, לווים וישראל, והם שייצגו את העם במקדש במעמד קורבן התמיד.[1]


[1] וראו על כך משנה תענית פ"ד מ"א.