header2

הדא היא דתנינן

מצביע על קירבה הקיימת, או אמורה להיות קיימת, בין האמור לפני המונח לבין מקור תנאי המובא אחר המונח[1]


.  מוסקוביץ, ערך 'הדא היא דתנינן, עמ' 175[1]