header2

יכול

מונח שכיח במדרשים; מבחינה מילולית, יכול אדם לומר דבר מה, אך הכוונה שאין הדברים כדבריו. לרוב יופיע אחריו הביטוי 'תלמוד לומר' שיקדים את הדברים הנכונים. [1]


[1]עסיס, אוצר לשונות ירושלמיים ב', ערך 'יכול', עמ' 666; בכר, ערכי המדרש אמוראים, ערך 'יכול', עמ' 199.

ליברמן מעלה אפשרות שהמונח תנאי (ירושלמי נזיקין, עמ' 144 שורות 60 – 61).