header2

קורבן תמיד

(של שחר, של בין ערביים) – קורבן (כבש) הקרב מידי יום ביומו, והינו קורבן ציבור, משמע שנקנה מכספי כלל ישראל. זמן קורבן של שחר הוא 'קודם שתעלה החמה משיאור פני כל מזרח'[1], ושל בין ערביים 'משיאריך הצל ויראה לכל שהאריך, והוא משש ומחצה ומעלה עד סוף היום'.[2].

 


[1]  רמב"ם, הלכות תמידין ומוספין פ"א ה"ב.

[2] שם הלכה ג'.