header2

רבי אבא קרטיגניא (קרתיגנייה)

רבי אבא קרטיגניא (קרתיגנייה)[1]

אמורא ארץ ישראלי בן הדור השלישי.[2]


[1] קרתיגנייה הינה שם של עיר בארמיניא הגדולה ואפשר באספמיא (ערוך השלם ז', ערך 'קרתיגנייה', עמ' 219). אפשר שמדובר בקרתגו, עיר בצפון אפריה, תוניס בימינו (סוקולוף, ערך ' קרתיגניי', עמ' 507).

[2] אלבק, מבוא לתלמודים, עמ' 216.