header2

קידוש החודש (עיבור החודש)

ראש החודש העברי נקבע לפי מולד הירח. לבית דין בארץ ישראל היתה הסמכות לקבוע את ראשיתו של החודש לאחר קבלת עדות מפי שני עדים. העדים העידו כי ראו את מולד הירח אחרי שקיעת החמה ביום השלושים או השלושים ואחד מראשית החודש החולף. אם לא ניתנה עדות, קידש בית הדין את החודש ביום השלושים ואחד[1].

 


[1] על מצוות קידוש החודש ראו שפיגל, קידוש החודש, עמ' 185 – 187.