header2

מפני מה פורשין בעת לימוד – אגדה ג

ברכות פ"ג ה"ה דף ו ע"ד עמ' 30

מקור תרגום
ר' זעורא ר' יעקב בר זבדי רבי זעורא רבי יעקב בן זבדי
הוו יתבין חמין ציאתה. היו יושבים ראו  צואה
קם ר' יעקב בר (אידי) [זבדי] רקק עלה. קם רבי יעקב בר זבדי רקק עליה
אמ' ליה ר' זעורא. אמר לו רבי זעורא
מן ימא לטיגנא. מן הים לטיגון[1]

עדי נוסח

כ"י וטיקן עמ' 64

 

מקבילות

לא נמצאו

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

תוספות לבבלי קידושין מד ע"א

 

סוגה

אנקדוטה

 

עיון קצר באגדה

רבי בנימין בר יפת מסר בשם רבי יוחנן: 'צואה כל שהוא מבטלה ברוק', כלומר, ניתן לבטל את הצואה על רקיקה עליה, ואז מותר לקרוא קריאת שמע.

 

באנקדוטה מסופר כי שני תלמידי חכמים ישבו, התבוננו סביבם וראו צואה. קם אחד מהם, רבי יעקב בר זבדי, ועשה כדברי רבי יוחנן, רקק על הצואה כדי שיוכלו להמשיך בלימוד התורה. רבי זעירא הגיב על המעשה באומרו 'מן ימא לטיגנא'.

 

הביטוי 'מן ימא לטיגנא' ניתן להבנה בשלושה אופנים:

א.      לפי רש"י[2] זמן קצר ביותר, כזמן שבין הוצאת הדג מהמים ובישולו במחבת.

ב.      לפי רבנו חננאל[3] ימא וטגרי הם שני מקומות הקרובים מאוד זה לזה.

ג.       אפשר כי הכוונה למים (מן הים) שהונחו במחבת הטיגון.

 

שלושת הפירושים מציינים זמן קצר,[4] משמע כי לדעת רבי זעירא אין הרוק מבטל את הצואה אלא למשך זמן קצר ביותר. [5]


[1] סוקולוף, ערך 'טיגן' 'טיגנה' עמ' 223. התוספות

[2] בבלי קידושין מד ע"א ד"ה כמין ימא לטגני.

[3] מוזכר בתוספות קידושין מד ע"א ד"ה כמין ימא לטיגני.

[4] הדג מושם מיד במחבת, המרחק בין המקומות קצר, והמים במחבת החם מתאדים במהירות.

[5]וכן מפרשים הרא"ש והרשב"א בשם הראב"ד.