header2

טבילת בעל קרי – אגדה ט

פ"ג  ה"ד  דף ו ע"ג  עמ' 29

מקור תרגום
אמ' ר' ינאי. אמר רבי ינאי
שמעתי שמקילין ומחמירין בה. שמעתי שמקילים ומחמירים בה
וכל המחמיר בה מאריך ימים בטובה. וכל המחמיר בה מאריך ימים בטובה
{[מקיל בה. לרחוץ במים שאובין. מקיל בה לרחוץ במים שאובים
מחמירין בה. לטבול במים חיים]}. מחמירים בה לטבול במים חיים.

עדי נוסח

כ"י וטיקן עמ' 63

 

מקבילות

בבלי ברכות כב ע"א

 

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

 

סוגה

מימרה

 

עיון קצר באגדה

מימרתו של רבי ינאי, ובמיוחד סיומה 'וכל המחמיר בה מאריך ימים בטובה' באה להביע את עמדתו כי בעלי קרי המחמירים בטבילה יזכו להאריך ימים בטוב.

 

יש מקום לברר מהי הכוונה ב'כל המחמיר בה'.

 

בחלק מהאגדות הקודמות למימרת רבי ינאי נמצא כי יצאו עוררין על תקנתו של עזרא לטבילת בעל קרי, ויש שפעלו לבטלה, לכן נראה שדבריו, לפי כ"י ליידן, בנוגע ל'כל המחמיר בה' מתייחסים למקיימים בהקפדה את תקנת עזרא. המשך המימרה 'מקילין בה לטבול במים שאובים ומחמירין בה במים חיים', שמופיע בכ"י זה כייתור מסירה וכהוספה של אחד המגיהים[1] עשוי לחזק את הדעה כי המימרה מתייחסת לקיום תקנת עזרא.

 

אולם לפי עד הנוסח, כ"י וטיקן,[2] עולה אפשרות הבנה שונה, כיוון שקודם לאמירתו נכתב: 'חולה מרגיל צריך ט' קבין בריה מרגיל צריך בארבעים סאה חולה מאונס אין מטריחין כלום'. מכאן שיש אפשרות כי מימרתו של רבי ינאי אינה על קיום תקנת עזרא אלא על דרך טבילתו של בעל הקרי, היינו אם טובל במים שאובין או במים חיים. [3]

 

הקשר מימרתו של רבי ינאי אינו ברור.


[1] המשפט מוקף בסוגריים גדולים וסוגריים מרובעים.

[2] וגם לפי המקבילה בבבלי.

[3] מים חיים אלו מי מעיין או מקווה מי גשמים.

מן הראוי לציין שגם בתחילת סוגייתנו ישנה ברייתא שעניינה דרך טבילתו של בעל קרי: ' תני בעל קרי חולה שנפלו עליו תשעת קבין מים וטהור שנפלו על ראשו ועל רובו שלש' לוגין מים שאובי' טהר לעצמו אבל אינו מוציא את הרבים ידי חובתן עד שיבא בארבעים סאה רבי יודה אומר ארבעים סאה מכל מקום'. (מקור הברייתא הוא בתוספתא (מה' ליברמן) ברכות פ"ג הי"ב עמ' 8).