header2

טבילת בעל קרי – אגדה ג

פ"ג ה"ד דף ו ע"ג עמ' 28

מקור תרגום
ר' חנינא הוה עבר על תרעי דימוסין בקריצתא ואמ'. רבי חנינא עבר על (ליד) פתח[1] בית המרחץ[2] בעלות השחר[3] ואמר
מה טובלי שחרית עושין פה. מה טובלי שחרית עושים פה
ייזלון ויתנון. יילכו וישנו.
בההיא דצפרא הוה אמר. באותו הבוקר
מאן דאית ליה עבידא ייזיל ועבד. אמר מי שיש לו עבודה ילך ויעבוד.

עדי נוסח

כ"י וטיקן עמ' 62.

 

מקבילות

לא נמצאו

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

 

סוגה

מימרות

 

עיון קצר באגדה

הסיפור פותח צוהר למחלוקת בקשר לתקנת עזרא בדבר טבילת בעל קרי.[4]

 

עם עלות השחר עבר רבי חנינא ליד שער בית המרחץ וראה אנשים שבאו לטבול. לדעתו אל להם להמתין שם, הוא שולח אותם ללמוד התורה שכן בטלה תקנת הטבילה.[5] מאוחר יותר ראה אנשים שבאו לטבול, ואת אלו הוא מוכיח כי לא יתבטלו ממלאכתם לצורך הטבילה. תגובתו ללומדים ולעובדים זהה.[1] סוקולוף, ערך 'תרע', עמ' 592.

[2] סוקולוף, ערך 'דימוסין', עמ' 147.

[3] סוקולוף, ערך 'קריצתא' עמ' 506.

[4] ראו אגדה קודמת.

[5] וראו על כך בביאורו של הפני משה.