header2

קדשים קלים

קורבנות תודה[1], איל נזיר[2], שלמים[3], בכור, מעשר ופסח – כל אלו מכונים קדשים קלים. ניתן לשוחטם בכל מקום בעזרה ולאוכלם בכל מקום בעיר ירושלים.

 


[1] קורבן המובא ביוזמתו של היחיד לאות הודיה.

[2] קורבן שהנזיר מקריב ביום בו מלאו ימי נזרו.

[3] קורבן המובא  המובא על ידי היחיד בכל אחד משלוש הרגלים.