header2

העומדים והעוברים בניחום אבלים

ברכות פ"ג ה"ב דף ו ע"ב עמ' 27

מקור תרגום
אמ' ר' חנינא. אמר רבי חנינא
בראשונה היו משפחות עומדות ואבלים עוברין. בראשונה היו משפחות עומדות ואבלים עוברין
משרבת תחרות בציפורין משרבת תחרות בציפורין
התקין ר' יוסי בן חלפתא התקין רבי יוסי בן חלפתא
שיהו המשפחות עוברות והאבלים עומדין. שיהו המשפחות עוברות והאבלים עומדין
אמ' ר' שמעון דתוספתא. אמר רבי שמעון דתוספתא
חזרו הדברים ליושנן. חזרו הדברים ליושנן

עדי נוסח

שרידי הירושלמי עמ' 4

מקבילות

סנהדרין פ"ב ה"א דף כ ע"א עמ' 1275

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

מעשה חכמים

עיון קצר באגדה

בסנהדרין משולבת האגדה בסוגיה שעוסקת בדיני מלכים וביניהם במלך שמתו לפניו,[1] לעומת זאת בברכות הסוגיה היא על משנה שעניינה דיני קריאת שמע במלווים את המת.[2]

ראוי לציין כי הקשרה של אגדה זו במסכת ברכות טבעי.

על האגדה ראו

העומדים והעוברים בניחום אבלים

סנהדרין פ"ב ה"א דף כ ע"א עמ' 1275[1]סנהדרין פ"ב מ"ג 'מת לו מת אינו יוצא מפתח פלטרין שלו רבי יהודה אומר אם רוצה לצאת אחר המטה יוצא שכן מצינו בדוד שיצא אחר מטתו של אבנר שנאמר והמלך דוד הולך אחר המטה אמרו לו לא היה הדבר אלא לפייס את העם וכשמברין אותו כל העם מסובין על הארץ והוא מיסב על הדרגש'.

[2]משנה ברכות פ"ג מ"ב: 'קברו את המת חזרו אם יכולין להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה יתחילו ואם לאו לא יתחילו העומדים בשורה הפנימים פטורים והחיצונים חייבין'.