header2

אין שואלין הלכה ליד מיטת המת

פ"ג ה"א דף ו ע"ב עמ' 26

מקור תרגום
ר' יונה ר' יוסי גליליא בשם ר' יסא בר' חנינא רבי יונה, רבי יוסי הגלילי בשם רבי יסא בן רבי חנינא
אין שואלין הלכות לפני מיטתו שלמת. אין שואלים הלכות לפני מיטתו של מת
והא ר' יוחנן שאל לר' ינאי קומי ערסיה דר' שמוא' בן יוצדק. והרי רבי יוחנן שאל לרבי ינאי לפני עריסתו (מיטתו) של רבי שמואל בן יוצדק[1]
הקדיש עולתו לבדק הבית . הקדיש עולתו לבדק הבית
והוא מגיב ליה. והוא מגיב (עונה) לו
נימר. נאמר
כד הוה רחיק או כד הוון מסקין ליה לס(כ)[ד]רה ([[נ'א. לסדרא]]1). כאשר היה רחוק או כאשר היו מעלים[2]  לו (אותו) לאולם[3] בית הכנסת[4]
והא ר' ירמיה שאל לר' זעורא קומי ערסיה דר' שמואל בר רב יצחק. והרי רבי ירמיה שאל לרבי זעוריה לפני עריסתו של רבי שמואל בן רב יצחק
נימר. כד הוה רחיק הוה מגיב ליה. נאמר כאשר היה רחוק היה מגיב (עונה) לו
כד הוה קריב לא הוה מגיב ליה. כאשר היה קרוב לא היה מגיב לו

עדי נוסח

כ"י וטיקן עמ' 61

 

מקבילות

ירושלמי נזיר פז ה"א דף נו ע"א עמ' 1124

קוהלת רבה פרשה ז ח(לחלקה הראשון של האגדה ובשינויים)

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

 

סוגה

מימרה, אנקדוטה

 

עיון קצר באגדה

הסוגיה עוסקת במותר ובאסור מפני כבוד המת, ובהקשר לכך מביא רבי יונה מסורת הלכתית בשם רבי יוסי גליליא בשם רבי יסא ברבי חנינא לפיה 'אין שואלים הלכות לפני מיטתו של מת'.

 

כסתירה לקביעה זו[5] מובאים שני הסיפורים המתארים התנהגות שונה של אמוראים ליד מיטת הנפטר.

 

אנקדוטה ראשונה

רבי יוחנן שאל את רבי ינאי ליד מיטתו של רבי שמעון בן יהוצדק 'הקדיש עולתו לבדק הבית',[6] ונמסר שרבי ינאי השיב לו. מובן כי הן רבי יוחנן והן רבי ינאי פעלו בניגוד לקביעה.

בעל האגדה מביא שני תירוצים להתנהגותם:

א.      רבי ינאי השיב כאשר היה רחוק ממיטת המת.

ב.      רבי ינאי השיב כאשר העלו את הנפטר כדי להניחו באולם בית הכנסת או כאשר הכינו אותו (ארגנו) לקראת ההלוויה.   

תירוציו של בעל האגדה מבטאים אי נחת מכך שהאמוראים עסקו בשאלה הילכתית ליד מיטתו של רבי שמעון בן יהוצדק.

 

אנקדוטה שנייה

מסופר כי רבי ירמיה שאל הלכה מרבי זעירי ליד מיתת רבי שמואל בר רב יצחק, אך לא נמסר אם נענה.

גם באנקדוטה זו מביע בעל האגדה את דעתו כי רבי זעירי השיב כאשר היה רחוק, והוא אף מדגיש שלא היה עונה אילו היה קרוב למיטת הנפטר.

 

על פי שתי האנקדוטות הקביעה הילכתית לא נתקבלה על ידי שלושה אמוראים, על ידי רבי ינאי ורבי יוחנן, אמוראים בעלי מעמד גבוה אשר כיהנו כראשי ישיבה, ועל ידי רבי ירמיה. מכל מקום נראה לעמדתו של בעל האגדה אין לשאול הלכה ליד מיטת המת, והוא אף מנסה להציג את האמוראים כפועלים כך.[1]  בכ"י וטיקן ובמקבילה במסכת נזיר נכתב '...יהוצדק'. בעל בעלי תמר מתחבט בלוח הזמנים של החכמים המופיעים באגדה וטוען כי היה כפי הנראה עוד אמורא בשם זה. נראה שמדובר ברבי שמעון בן יהוצדק, אמורא ארץ ישראלי בן הדור השלישי. היימאן מסביר כיצד נשתבש השם. ראו תולדות תנאים ואמוראים ג', עמ' 1138.

[2] סוקולוף, ערך 'מסיק' עמ' 320. אפשרות תרגום נוספת היא 'מציקים' (שם ערך 'מסקי', עמ' 321).

[3] סוקולוף, ערך 'סדר#2', עמ' 369. אפשרות תרגום נוספת היא 'לארגן' (שם, ערך 'סדר', עמ' 369).

[4] לפי האפשרויות הנוספות של התרגום (ראו שתי הערות קודמות) נשאלה השאלה כאשר הציקו לאחד החכמים לארגן את ההלוויה על סדריה.

[5] שני הסיפורים נפתחים במילה 'הא' אשר מבטאת ניגוד לקביעה.

[6] לשאלה ההילכתית אין קשר לסדרי ההלוויה.