header2

מהו שייטמא כהן – אגדה ז

פ"ג ה"א דף ו ע"ב – ע"ג עמ' 26

מקור תרגום
מהו שיטמא [כהן] לכבוד אביו ואמו. מהו שיטמא כהן לכבוד אביו ואמו
ר' יסא שמע דאתת אימיה לבוצרה. רבי יסא שמע שבאה אימו לבצרה  
אתא שאל לר' יוחנן. בא  שאל לרבי יוחנן
מהו לצאת. מהו לצאת
אמ' ליה. אי(ן?) מפני סכנת דרכים צא. אמר לו אם מפני סכנת דרכים צא
אי(ן?)  משום כבוד אביו ואמו איני יודע. אם משום כבוד אביו ואמו איני יודע
אמ' ר' שמואל בר רב יצחק. אמר רבי שמואל בן רב יצחק
עוד היא צריכה. עוד היא צריכה
אטרח ר' יוחנן עלוי ומר. טרח רבי יוחנן על זה ואמר
אם גמרת לצאת תבא בשלום. אם גמרת לצאת תבוא בשלום
שמע ר' אלעזר ומר. שמע רבי אלעזר ואמר
אין רשות גדולה מזו. אין רשות גדולה מזו

עדי נוסח

כ"י וטיקן עמ' 61

 

מקבילות

ירושלמי נזיר פז ה"א דף נו ע"א עמ' 1124

בבלי קידושין לא ע"ב[1]

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

 

סוגה

סיפור

 

עיון קצר באגדה

בסוגיה עסקו בשאלות אם על כהן להיטמא למלך, לנשיא ולרבו, ובאגדה זו עולה השאלה האם עליו להיטמא לכבוד הוריו. בעל האגדה משיב על השאלה באמצעות סיפור.

 

רבי יסא שאל את רבי יוחנן אם עליו לצאת לקראת אמו הנמצאת בבוצרה,[2] ובאפן זה להיטמא בארץ העמים.[3] שאלתו משקפת דילמה בין חובתו ככהן שלא להיטמא ובין חובתו כבן בכיבוד אמו. רבי יוחנן ענה כי אם נמצאת אמו בסכנת נפשות, חובתו לצאת אליה,[4] אך אין בידו תשובה אם עליו לצאת משום כיבוד אב ואם.[5]

 

רבי שמואל בן רב יצחק סבור כי שאלתו של רבי יסא אינה תיאורטית, לכן על רבי יוחנן לטרוח ולענות לו תשובה עניינית, ואכן רבי יוחנן משיב בשנית: 'אם גמרת לצאת תבא בשלום'. אין בתשובה משום היתר או איסור, אלא ברכה שיחזור בשלום, אם יגמור בנופשו לצאת לקראת אמו, משמע זכותו של רבי יסא להחליט.

 

אפשר שרבי יסא המשיך להתלבט, ורבי אלעזר עודד אותו לצאת באומרו 'אין רשות גדולה מזו', היינו רבי יוחנן מתיר. סתם המספר ולא פירש אם רבי אלעזר ראה בדברי רבי יוחנן היתר לצאת לארץ העמים בגלל שהותיר את זכות ההחלטה לשואל או בגלל הברכה שיחזור בשלום.


[1] אין זו מקבילה במלוא מובן המילה, הרעיון המרכזי דומה בשני המקורות.

[2]  עיר נוכרית בעבר הירדן המזרחי מחוץ לגבולות בני גד וראובן. על מקומה המדוייק יש מחלוקת בין החוקרים כי מקומות רבים באזור נקראו 'בצר', 'בצרה', 'בוצרה' (נאמן פנחס אנציקלופדיה לגיאוגרפיה תלמודית א', עמ' 233 – 235).

[3]חכמים גזרו טומאה על ארץ העמים מפני שהנוכרים מתרשלים בקבורת מתיהם וקוברים אותם בכל מקום (אנציקלופדיה תלמודית ב', ערך 'ארץ העמים', עמ' קצו טור 1 – 2). בתוספתא נמצא כי כהן הבא לארץ העמים דינו מלקות; ראו תוספתא מכות (מהד' צוקרמאנדל) פ"ד הי"ז עמ' 443.

[4] החובה נלמדת מלשון הציווי שנקט רבי יוחנן.

[5] במקבילה בבבלי נמסר כי אין לרבי יוחנן היכולת להרגיש את הדילמה כיוון שהתייתם בהיוולדו.