header2

מהו שייטמא כהן – אגדה ה

פ"ג ה"א דף ו ע"ב עמ' 26

מקור תרגום
אמ' ר' ינאי. אמר רבי ינאי
מטמא כהן לראות את המלך. מטמא כהן לראות את המלך
כד סליק דוקליטיינוס מלכא להכא כאשר עלה דוקליטיינוס המלך לכאן
חמון לר' חייא בר אבא מיפסע על קיבריה דצור בגין מיחמיניה. ראו את רבי חייא בר אבא פוסע על קברים של צור בכדי שיראה
ר' חזקיה ור' ירמיה בשם ר' יוחנן. רבי חזקיה ורבי ירמיה בשם רבי יוחנן
מצוה לראות גדולי מלכות. מצוה לראות גדולי מלכות
לכשתבוא מלכות בית דוד לכשתבוא מלכות בית דוד
יהא יודע להפריש בין מלכות למלכות. יהא יודע להפריש בין מלכות למלכות

עדי נוסח

כ"י וטיקן עמ' 61

מקבילות

ירושלמי נזיר פז ה"א דף נו ע"א עמ' 1124

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

מימרות ואנקדוטה

עיון קצר באגדה

מימרתו של רבי ינאי 'מטמא כהן לראות את המלך' מבהירה כי לעמדתו על הכהן לחלוק כבוד למלכות, אפילו הוא נטמא בעשותו זאת. בסמוך מסופר כי רבי חייא בר אבא טימא עצמו בכניסה יזומה לבית הקברות שבצור, כדי שיוכל לראות את דיוקטיליאנוס המלך.[1] אפשר כי בעל הסוגיה שילב את תיאור התנהגותו של החכם הכהן[2] כדי לחזק את דברי רבי ינאי.

נראה כי בבסיס המימרה והמעשה משתקפת הבנה שיש לתת כבוד גם למלכות נוכרית, כיוון שבזכותה נשמרים סדרי חיי יום יום תקינים. רבי חנינא סגן הכוהנים, תנא בן הדור השני, ביטא השקפה זו באומרו 'הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו'.[3]

נימוק שונה לדעה כי יש לכבד מלכות מובא על ידי רבי ירמיה ורבי חזקיה בשמו של רבי יוחנן. לעמדתו מתן כבוד למלכות נוכרית נועד כדי שברבות הימים, לכשתגיע מלכות בית דוד, ידע האדם מישראל להבדיל ביניהן.[4] לא ברורה מה הייתה כוונתו באמירה 'להפריש', או כניסוחה בבבלי 'להבחין', אם בשוני חיצוני או במהות. כמו כן מן הראוי לציין שדבריו נאמרו ביחס ל'גדולי מלכות', כלומר, לא רק למלך אלא גם לבעלי משרות שלטוניות.


[1] דיוקטיליאנוס היה קיסר רומא בין השנים 235 – 284 (גדליה אלון, תולדות היהודים בא"י בתקופת המשנה והתלמוד א', עמ' 9). ייתכן שנזכר כאן בשם מלך כדי להתאים למימרתו של רבי ינאי.

[2]  אלבק, מבוא לתלמודים, עמ' 237.

[3] משנה אבות פ"ג מ"ב.

[4] מימרה דומה נמסרה בבבלי נח ע"א: 'אמר רבי יוחנן: לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם'.