header2

מהו שייטמא כהן – אגדה ב

פ"ג ה"א דף ו ע"א עמ' 25

מקור תרגום
מהו שיטמא כהן }לכבוד{ <לתלמוד> תורה. מהו שיטמא כהן לכבוד תורה
ר' יוסי הוה יתיב מתני ועאל מיתא. רבי יוסי[1] היה יושב ושונה ובא מת
מן דנפיק ליה לא אמ' ליה כלום. מי שיצא לו  לא אמר לו כלום
ומן דיתיב ליה לא אמ' לי כלום. ומי  שישב לו לא אמר לו כלום
ר' נחומיה בריה דר' חייא בר אבא אמ'. רבי נחומיה בנו של רבי חייא בן אבא אמר
אבא לא הוה עבור תחות כפתה דקיסרין. אבא לא היה עובר תחת כיפת של קיסריה
ר' אמי ר' חזקיה ור' כהן ור' יעקב בר אחא רבי אמי רבי  חזקיה ורבי כהן ורבי יעקב בן אחא
הוו מטיילין באילין פלטיותא דציפורי.

היו מטיילים באלו שטחים פתוחים[2]  של

ציפורי

הגיעו לכיפה ופירש ר' כהן. הגיעו לכיפה ופירש רבי כהן
הגיעו למקום טהרה וחזר אצלן. הגיעו למקום טהרה וחזר אצלן
אמ' לון. במה עסקין. אמר להם במה אתם עוסקים
אמ' ר' חזקיה לר' יעקב בר אחא. אמר רבי חזקיה לרבי יעקב בן אחא
לא תימור ליה כלום. לא תגיד לו כלום
אין משום דבאיש ליה דפרש שמטמא לתלמוד תורה לא ידעין. אם משום שעשה רע[3]  שפרש שמטמא לתלמוד תורה לא יודעים
ואין משום דהוה !נ!וייסן. לא ידעין. ואם משום  שהיה גאוותן[4] לא יודעים

עדי נוסח

כת"י וטיקן עמ' 60

מקבילות

ירושלמי נזיר פ"ז ה"א דף נו ע"א עמ' 1123 – 1124 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

סיפור, מימרה

עיון קצר באגדה

האגדה, כקודמתה, בודקת את האפשרות של טומאת כהן למת. באגדה זו בוחנים חכמים אם כהן חייב להפסיק את לימודו או להימנע ממנו כאשר יש חשש שהוא עלול להיטמא בזמן הלימוד, או  אפשר שהטומאה נדחית מפני תלמוד תורה ולכן יכול להמשיך ללמוד.[5]

באגדה שלושה חלקים:

 

חלק ראשון

מסופר על רבי יוסי  שלמד תורה, ותוך כדי הלימוד התברר כי ישנה במקום טומאת מת. רבי יוסי וכוהנים נוספים נשארו במקומם בעוד שחלק מהכוהנים יצאו מחוץ למקום הלימוד. דעתו של רבי יוסי לא נשמעה .[6]

 

חלק שני

רבי נחומיה בריה דרבי חייא בר אבא מספר כי אביו לא היה עובר בדרכו ללמוד תורה תחת הכיפה[7] בקיסריה מחשש שיטמא.

 

חלק שלישי

קבוצת תלמידי חכמים  למדו תורה בזמן טיול בשטחים פתוחים בציפורי. משהגיעו אל מקום בו יש כיפה פרש רבי כהן מהקבוצה כדי להימנע מטומאה. כאשר חזר אליהם וביקש  לדעת  מה למדו בהעדרו, אמר רבי חזקיה לרבי יעקב בן אחא, שלא יאמר לו דבר ממה שלמדו.

בעל האגדה מעלה שתי אפשרויות לסירובו של רבי חזקיה להשלים לרבי כהן את הלימוד:

האחת היא כי ראה במעשהו של רבי כהן גאוותנות, ופרישתו מהקבוצה באה להראות כי הוא מקפיד גם במקום שאחרים אינם מקפידים.[8] האפשרות השנייה  שמא תתפרש הסכמתו כתמיכה בדרכו של רבי כהן, בעוד הוא סבור כי מותר לכהן להיטמא ללימוד תורה.

הבאת הסיפורים כיחידה אחת מלמדת כי אין הסכמה בין החכמים אם יכול כהן ללמוד תורה  במקום טמא, ואין הסכמה אם תלמוד תורה מונע טומאה מהלומדים אותה.[1] מדובר באמורא הארץ ישראלי בן הדור הרביעי.

[2] סוקולוף, ערך 'פלטיה', עמ' 435.

[3] סוקולוף, ערך 'באש', עמ' 83.

[4] סוקולוף, ערך 'גויסן', עמ' 123. ראו עלי תמר על המקום המביא ראשונים שתומכים בפירוש זה.  

[5] ראו בהרחבה הצגת השאלה בעלי תמר על המקום.

[6] הפני משה על המקום מפרש כי רבי יוסי  היה בספק. ולכן לא אמר דבר. אך יתכן והוא סבר כי לימוד התורה מבטל את הטומאה ולכן לא אמר דבר לנשארים.

[7] הכיפה היא כמו אהל, ואם יש  בו טומאה כול הנמצא תחתיו נטמא. ראו הפני משה על המקום

[8] ראה הפני משה על המקום המפרש כי בהתנהגותו של רבי כהן הוא ביקש להקניט ולהתווכח איתם כדי להראות את גדולתו.