header2

כפיית המיטה – אגדה ב

פ"ג ה"א דף ו ע"א' עמ' 24 – 25

מקור תרגום
מניין לכפיית המיטה. מניין לכפיית המיטה
ר' קריספא בשם ר' יוחנן. רבי קריספא בשם רבי יוחנן
"וישבו אתו לארץ". וישבו אתו לארץ
"על הארץ" אין כת' כאן על הארץ אין כתב כאן
אלא "וישבו אתו לארץ". אלא וישבו אתו לארץ
דבר שהוא סמוך לארץ. דבר שהוא סמוך לארץ
מיכן שהיו ישינין על גבי מיטות כפופות. מיכן שהיו ישנין על גבי מיטות כפופות
בר קפרא אמ'. בן קפרא אמר
איקונין אחת טובה היה לי בתוך ביתך דמות[1] אחת טובה היה לי בתוך ביתך
וגרמתני לכופפה. וגרמתני לכופפה
אף את כפה מיטתך. אף את כפה מיטתך
ואית דמפקין לישנא ויש מוציאים (הסבר) מהלשון
[ו]יכפה [כפה] הסרסור. ויכפה כפה הסרסור
ר' יונה ור' יוסי תרויהון בשם ר' שמעון בן לקיש. רבי יונה ורבי יוסי שניהם (אמרו) בשם רבי שמעון בן לקיש
חד אמ'. אחד אמר
מפני מה הוא ישן במיטה כפויה. מפני מה הוא ישן במיטה כפויה
שיהא נוער בלילה ונזכר שהוא אבל. שיהא נוער(מתעורר) בלילה ונזכר שהוא אבל
וחרנה אמ'. והאחר אמר
מתוך שהוא ישן על מיטה כפויה מתוך שהוא ישן על מיטה כפויה
הוא נוער בלילה ונזכר שהוא אבל. הוא נוער (מתעורר) בלילה ונזכר שהוא אבל.

עדי נוסח

כ"י וטיקן עמ' 59

מקבילות

ירושלמי מועד קטן פ"ג ה"ה דף פג ע"א עמ' 818

בבלי מועד קטן טו ע"א – ע"ב (רק להסברו של בן קפרא)

מקצת עדי נוסח עקיפים

רבינו חננאל בבלי מועד קטן כא ע"א (בשינויים)

סוגה

מימרה

עיון קצר באגדה

על השאלה 'מניין לכפיית המיטה' ישנן ארבע תשובות:

א.      תשובת רבי קריספא בשמו של רבי יוחנן מעגנת את מנהג כפיית המיטה בפסוק 'וַיֵּשְׁבוּ אִתּוֹ לָאָרֶץ שִׁבְעַת יָמִים וְשִׁבְעַת לֵילוֹת...'(איוב ב' י"ג). כשבאו רעי איוב לנחמו לא נאמר 'וישבו על הארץ', לכן דרש רבי יוחנן את 'וַיֵּשְׁבוּ ... לָאָרֶץ' כישיבה על דבר מה קרוב לארץ, ומכאן שלדעת רבי יוחנן המנהג לכפיית המיטה, שמקרבת את האבל לשכיבה בסמיכות לארץ, נלמד ממעשה איוב ורעיו.

 

ב.      תשובתו של בר קפרא נאמרת כביכול בשמו של האל האומר לאבלים 'איקונין אחת טובה היה לי בתוך ביתך'. בדבריו מדמה בר קפרא את ה'איקונין האחת הטובה' לנשמת האדם, לצלם האלוהים שבו, והבית הוא דימוי לגוף האדם. הוא טוען כי האדם בשל עוונותיו[1]  גרם לאל לכופף את דרכו מדרך החסד לדרך העונש,[2] לכן מוטל על האדם 'לכופף' (לכפות) את המיטה.[3]

תשובתו של בר קפרא משקפת תפיסה לפיה מה שקורה בעולם של מעלה חייב לקבל ביטוי מוחשי בעולם של מטה.

 

ג.       התשובה האנונימית 'ואית דמפקין לישנא ויכפה כפה הסרסור' נאמרה, כנראה, בהקשר לתשובת בר קפרא, בה הוא רמז לעוונות האדם שמביאים מוות. בתשובה זו מתייחסים ליצר הרע שהוא הסרסור המתווך בין האדם לאל, וכפיית המיטה היא כפיית היצר.[4] יש בתשובה זו קריאה לאדם לשוב בתשובה.

 

ד.      התשובה הרביעית מובאת על ידי רבי יונה ורבי יוסי בשמו של רבי שמעון בן לקיש; לפי  אחד האמוראים, אם יתעורר האבל, תזכיר לו המיטה הכפויה את אבלו, ולפי האמורא האחר, נועדה השינה הלא נוחה על מיטה כפויה לגרום לאבל להתעורר ולהיזכר באבלו. אין שוני רב בין שתי המסורות שנאמרו בשמו של ריש לקיש, שתיהן משקפות תפיסה לפיה על האבל לעסוק באבלו גם בלילה.


[1] ראו רש"י בפירושו לבבלי מועד קטן טו ע"ב ועלי תמר על המקום.

[2] וליטול את חיי האדם.

[3] שם, שם.

[4] בין אם הכוונה לדמיון שפועל ככפיית היצר ובין אם הכוונה כי שינה על מיטה כפויה מובילה לכפיית היצר.

[1] ראו רש"י בפירושו לבבלי מועד קטן טו ע"ב ועלי תמר על המקום.

[2] וליטול את חיי האדם.

[3] שם, שם.

[4] בין אם הכוונה לדמיון שפועל ככפיית היצר ובין אם הכוונה כי שינה על מיטה כפויה מובילה לכפיית היצר.

[1]  סוקולוף, ערך 'עיקונין', עמ' 54.

[2] ראו רש"י בפירושו לבבלי מועד קטן טו ע"ב ועלי תמר על המקום.

[3] וליטול את חיי האדם.

[4] שם, שם.

[5] בין אם הכוונה לדמיון שפועל ככפיית היצר ובין אם הכוונה כי שינה על מיטה כפויה מובילה לכפיית היצר.