header2

פרק ג

 

הלכה א נושאי האגדות  
  כפיית המיטה אגדה א
    אגדה ב
  מזון ויין בבית האבל אגדה א
    אגדה ב
  מהו שייטמא כהן אגדה א
    אגדה ב
    אגדה ג
    אגדה ד
    אגדה ה
    אגדה ו
    אגדה ז
  אין שואלין הלכה ליד מיטת המת אגדה
  והחי יתן אל ליבו אגדה
 
הלכה ב נושאי האגדות  
  העומדים והעוברים בניחום אבלים אגדה
 
הלכה ד נושאי האגדות  
  טבילת בעל קרי אגדה א
    אגדה ב
    אגדה ג
  מהו להרהר בבית הכיסא אגדה ד
  טבילת בעל קרי (המשך) אגדה ד
  שפחתו של רבי אגדה
  טבילת בעל קרי (המשך) אגדה ה
    אגדה ו
    אגדה ז
    אגדה ח
    אגדה ט
 
הלכה ה נושאי האגדות  
  מפני מה פורשין בעת הלימוד אגדה א
    אגדה ב
    אגדה ג
  לא ישב אדם על גבי ספסל שספר תורה עליו אגדה