header2

משניות פרק ג[1]

הלכה א

מי שמתו מוטל לפניו פטור מקריית שמע ומן התפילין נושאי המטה וחילופיהן וחילופי חילופיהן את שלפני המטה ואת שלאחר המטה את שלפני המטה צורך בהן פטורין ואת שאין למיטה צורך בהן חייבין אילו ואילו פטורין מן התפילה

הלכה ב

קברו את המת וחזרו אם יכולין להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה יתחילו ואם לאו לא יתחילו העומדין בשורה הפנימיין פטורין והחיצונין חייבין.

הלכה ג

נשים ועבדים וקטנים פטורים מקריית שמע ומן התפילין וחייבין בתפילה ובמזוזה ובברכת המזון

הלכה ד

בעל קרי מהרהר בלבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה ועל המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו ר' יהודה אומ' מברך לפניהם ולאחריהם

הלכה ה

היה עומד בתפילה ונזכר שהוא בעל קרי לא יפסיק אלא יקצר. ירד לטבול אם יכול לעלות ולהתכסות ולקראות עד שלא תנץ החמה יעלה ויתכסה ויקרא ואם לאו יתכסה במים ויקרא אבל לא יתכסה אבל לא במים הרעים ולא במי המשרה עד שיטיל לתוכן מים וכמה ירחיק מהן מן הצואה ארבע אמות

הלכה ו

זב שראה קרי והנידה שפלטה שכבת זרע והמשמשת שראת נידה צריכין טבילה ר' יהודה פוטר


[1] המשניות על פי כ"י קויפמן.