header2

ראש הכנסת

איש אשר הכיר את נוהגי התפילה וידע להזמין את האנשים המתאימים לקריאה, לתרגום, או לדרשות. הוא דאג גם לסדרים הכספיים של בית הכנסת.[1]


[1] שמואל ספראי, בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה, עמ' 15.