header2

מכת מרדות

מכת מרדות היא עונש מלקות שאינו מדין תורה, אלא תיקנוהו חכמים כדי להעניש את הנמנעים מלקיים מצוות עשה, ואת העוברים על דברי חכמים.[1]


[1] על פי פרוייקט השו"ת ואנציקלופדיה תלמודית