header2

גזרה

איסור שהטילו חכמים כדי להרחיק את האדם מעבירה וכדי לגדור בעדו סייג מלעבור על דיני התורה.[1] הגזירה היא מדרבנן, והיא היפוכה של תקנה; בגזירה נקבע איסור, ואילו בתקנה הוראת עשייה.


[1] פרויקט השו"ת ערך גזרה