header2

פרק אחד

זמן אחד, זמן קצר[1].

 


[1] הביטוי מופיע  בבבלי, יבמות סב ע"ב, סדר עולם רבה (ליינר) פרק כ, בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשה סא ד"ה בבקר זרע את,  פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת אמור דף סח עמוד ב ד"ה ויניחהו במשמר. הביטוי נקשר לתקופה בה מתרחש אסון (בבבלי, יבמות סב ע"ב מציינים את מועד התקופה כתקופה שבין פסח לעצרת).