header2

פרק ב

 

הלכה א נושאי האגדות  
  קריאת שמע אגדה א
    אגדה ב
    אגדה ג
    אגדה ד
  השואל בשלום רבו אגדה
  האומר שמועה בשם אומרה אגדה א
    אגדה ב
    אגדה ג
  דוד המלך ובניית המקדש אגדה
  קריאת שמע (המשך) אגדה ה

 

הלכה ג נושאי האגדות  
  תפילין צריכין גוף נקי אגדה א
    אגדה ב
    אגדה ג
  נשים מקיימות מצוות עשה אגדה
  הנחת תפילין בלילה אגדה
  תפילין בבית המרחץ אגדה א
    אגדה ב
  התנהלות בבית הקברות אגדה
  לא יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל אגדה
 
הלכה ד נושאי האגדות  
  הראוי לעבור לפני התיבה אגדה
  הקורא למפרע אגדה
  סדר הברכות בתפילת העמידה אגדה א
    אגדה ב
    אגדה ג
    אגדה ד
    אגדה ה
    אגדה ו
  מלך המשיח אגדה
  סדר הברכות בתפילת העמידה (המשך) אגדה ז
  כוונת המתפלל בקריאת שמע ובתפילה אגדה א
    אגדה ב
 
הלכה ה נושאי האגדות  
  אחזקת מטבעות בתפילה אגדה
 
הלכה ו נושאי האגדות  
  המטעה במסירת שמועה אגדה
 
הלכה ז נושאי האגדות  
  אבל אסור ברחיצה אגדה א
    אגדה ב
    אגדה ג
    אגדה ד
  שאילת שלום לאבל בשבת אגדה א
    אגדה ב
 
הלכה ח נושאי האגדות  
  ניחומים על עבדים אגדה
  הספד על תלמיד חכם אגדה א
  הקב"ה יודע אימתי עונתן של צדיקים אגדה
  הספד על תלמיד חכם אגדה ב
    אגדה ג
    אגדה ד
    אגדה ה
  הפוגע בתלמיד חכם אגדה א
    אגדה ב
    אגדה ג
  סופה של ליצנות אגדה
 
הלכה ט נושאי האגדות  
  מסתלקין לצדדין מפני יתידות דרכים אגדה
  איני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמים אגדה