header2

תפילין צריכין גוף נקי – אגדה א

פ"ב ה"ג (ה"ב בכ"י ליידן) דף ד ע"ג עמ' 15

מקור תרגום
אמ' ר' ינאי. תפילין צריכין גוף נקי. אמר רבי ינאי תפילין צריכין גוף נקי
מפני מה לא החזיקו בהן. מפני מה לא החזיקו בהן
מפני הרמאין. מפני הרמאים
עובדא הוה בחד בר נש דאפקיד גבי חבריה וכפר ביה. מעשה היה באדם אחד שהפקיד אצל חברו וכפר בו
אמ' ליה. אמר לו

לא לך הימנית אלא לאילין דברישך

הימנית.

לא לך האמנתי אלא לאלה שבראשך

האמנתי


עדי נוסח

כת"י וטיקן עמ' 52

 

מקבילות[1]

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא כב,י' הדברות ד"ה לא תשא (בשינויים)

 

עדי נוסח עקיפין

תוספות שבת מט ע"א.

 

סוגה

אנקדוטה

 

עיון קצר באגדה

הסוגיה נפתחת במימרתו של רבי ינאי 'תפילין צריכין גוף נקי',[2] והיא מובאת בהקשר לנושא המצוי בפיסקה קודמת שעניינו תפילין וטומאת הגוף.[3]

האנקדוטה המובאת בסמוך למימרה נפתחת בשאלה 'מפני מה לא החזיקו בהן',[4] כלומר מדוע אלו המניחים תפילין במשך כל היום לא הוחזקו כאנשים אמינים ונאמנים.[5] וכתשובה מתואר אירוע שבו הפקיד אדם פיקדון אצל אדם שהיה מניח תפילין לאורך כל היום כולו, אך הסתבר כי ההוא כפר בקבלת הפיקדון. מקבל הפיקדון יצר באמצעות התפילין מצג שווא של צדיקות, ועל כך אמר המפקיד כי האמין לאלה (לתפילין) שבראשו. הסיפור מלמד כי ישנה נטייה לראות באלו המניחים תפילין במשך כל היום צדיקים, אך יש להיזהר מרמאים המתחזים לצדיקים בהניחם תפילין במשך היום כולו.

לכאורה, אם מבינים את דברי רבי ינאי כפשוטם, היינו שהנחת התפילין תיעשה על גוף נקי שאינו מלוכלך אף לא ב'לכלוך' שמקורו בהפרשות גוף כזיעה,[6] הרי שאין קשר ביניהם לבין האנקדוטה. הבנה זו מובילה להנחה כי המימרה שולבה במקום זה בעריכה מוטעית, ומקומה באגדות הבאות העוסקות בניקיון הגוף ובהנחת תפילין.

אולם קיימת אפשרות אחרת; ניתן לקשר בין 'נקיון הגוף' שבמימרת רבי ינאי לבין סיפור האירוע בהסבר כי כוונת הביטוי היא ניקיון מעבירות, היינו נפש נקייה.[7] הבנה זו מובילה להנחה כי המימרה שולבה במקום זה כדי ללמד שעל המניח תפילין להקפיד כל היום על טהרת הנפש, ובה בעת ללמד שאל לו לאדם ללכת שולל ולהאמין כי אדם המניח תפילין כל היום הוא ישר ואמין.


[1] למימרתו של רבי ינאי מקבילות בבלי שבת מט ע"א, קל ע"א; מדרש תהלים (בובר) מזמור קג ד"ה ק"ג ג'; שכל טוב (בובר) שמות פרשת בא פרק י"ג סימן ט"ז.

[2] בהמשך הסוגיה (עמ' 16 בכ"י ליידן בהוצאת האקדמיה) נאמר 'תמן אמרין כל שאינו כאלישע בעל כנפיים לא ילבש תפילין'. אפשר כי היה על מימרה זו להיכתב בסמיכות למימרת רבי ינאי [נוסחה בבבלי 'אמר רבי ינאי: תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים' (שבת מט ע"א)]. אמר רבי ינאי: תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים.

גינצבורג מציין כי 'תמן אמרין' אינו מכוון לבבל אלא לדרום, ביטוי שהולם את רבי ינאי אשר פעל בעכברא בצפון. (פירושים וחידושים בירושלמי, עמ' 257). 

29 'הרי שהיה עסוק עם המת בקבר והגיע עונת ק"ש הרי זה פורש למקום טהרה ולובש תפילין וקורא את שמע ומתפלל' (ירושלמי ברכות פ"ב ה"ג דף ד ע"ג עמ' 15).

[4] בכ"י וטיקן נוספו למשפט המילים 'בארץ ישראל'. גינצבורג מציין כי לפי הסוגיה ניתן ללמוד שבארץ ישראל התרפו במצוות הנחת התפילין (שם, שם, עמ' 260 – 261).  

[5] גינצבורג מתייחס להעדר הקשר בין המימרת רבי ינאי לאנקדוטה ומציין היה צריך להשלים את המימרה בדברי העורך 'ומפני זה לא החזיקו בהן', כלומר בשל הקושי לשמור על גוף נקי לא החזיקו בהן. ואחר כך לעבור לאנקדוטה, '...מפני הרמאים' (שם, שם)

[6] הבנה זו תבוא לידי ביטוי באגדות הבאות. כמו כן נמצא בבבלי כי לדעת אביי אדם אינו יכול להימנע מריח רע מישבנו, (שבת מט ע"א).

[7] ראו הפני משה, מראה פנים ועלי תמר על הדף.