header2

פריצי הדור

פריצי הדור

כינוי לרשעי הדור, אנשים פרועים ומופקרים שאינם מתחשבים בתוצאות מעשיהם. [1]


[1] ערוך השלם ו', ערך 'פרץ', עמ' 443; סוקולוף מבאר licentious - פרוץ, מופקר, חסר מוסר, וכן reckless –  אדם פרוע ופזיז שאינו מתחשב בתוצאות.