header2

מנה

מנה

מנה הוא הן יחידת משקל והן מטבע; בימי התלמוד היה המטבע שווה לארבעה דינרי זהב או עשרים סלעים או מאה זוזים. המשקל היה שווה בערכו ל-573,5 גרם בימינו.[1] 


[1] אבן שושן, ערך 'מנה', עמ' 820.