header2

רבי כהן

רבי כהן

אמורא ארץ ישראלי בן הדור השלישי; פעל בזמנם של רבי אמי ורבי יעקב בר אחא. מסר שמועות של חכמי קיסרין ומדברי חכמים בבבל.[1]


[1] אלבק, מבוא לתלמודים, עמ' 255 – 256.