header2

ניסוך המים

מצווה שקיימו אותה בבית המקדש בחג הסוכות. מצוות ניסוך המים היא הלכה למשה מסיני הנסמכת על דרשת פסוקים[1]. המים היו נשאבים כל בוקר ממעין השילוח ומובאים לבית המקדש ברוב עם בתרועה ובשמחה[2]. הכהן הנבחר היה יוצק את המים על המזבח עם הקרבת תמיד של שחר בכל ימות החג[3].  שמחת בית השואבה קשורה אף היא ל'ניסוך המים'. המצווה היתה סלע מחלוקת קשה בין הפרושים לצדוקים[4].

 


[1] במדבר כ"ט פסוקים י"ב, ל"א ו-ל"ג; סיומי פסוקים יוצרים ראשי תיבות של המילה 'מים'.

[2] ראו משנה, סוכה פ"ד מ"ט.

[3] על אופן ניסוך המים ראו משנה, שם.

[4] אירוע המשקף את המחלוקת היה כשהעם רגם האתרוגים כהן צדוקי שנסך את המים על רגליו (תוספתא (ליברמן), סוכה פ"ג הי"ח).