header2

מעמד המשתתפים בקידוש החודש ובעיבור השנה – אגדה ב

      פ"א ה"ב דף יח ע"ג עמ'  1266

מקור תרגום
1   חבירים מהו ליכנס לעיבור שנה. חברים מהו להיכנס לעיבור שנה.
2   נישמעינה מהדא. נשמע אותה (נלמד אותה) מזאת.
3   מעשה ברבן גמליאל שאמ'. מעשה ברבן גמליאל שאמר.
4   יקרוני שבעה זקינים לעלייה. קיראו (הזמינו)  לי[1]  שבעה זקנים לעלייה.
5   ונכנסו שמונה. ונכנסו שמונה.
6   אמ'. מי הוא שנכנס שלא ברשות. אמר. מי הוא שנכנס שלא ברשות.
7   עמד שמואל הקטן על רגליו ואמ'. עמד שמואל הקטן על רגליו ואמר.
8   אני עליתי שלא ברשות. אני עליתי שלא ברשות.
9   הלכה נצרכה לי ונכנסתי לשאול עליה. הלכה נצרכה לי ונכנסתי לשאול עליה.
10 אמ' לו רבן גמליאל. אמר לו רבן גמליאל.

11 מה אלדד ומידד שכל יש' יודעים שאילו הן שנים אמרתי שאתה אחד מהן.

ומה אלדד ומידד שכל ישראל יודעים שאילו הן שנים אמרתי שאתה אחד מהן.
12 ואפי' כן לא עיברוה בההוא יומא ואפילו כן לא עיברוה (את השנה) באות היום.

13 ואפלגינה במילי דאורייא ועברוה ביומא דבתרא.

והפליגו בדברי תורה ועיברוה (את השנה) ביום  שאחריו

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

לא נמצאו

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו

סוגה

מעשה חכמים

עיון קצר באגדה

האגדה נפתחת בשאלה אם חברים יכולים להיות חלק מבית דין המעבר שנה.

מחלקה הראשון של האגדה (שורות 1 – 6) ניתן להסיק:

א.      בית הדין המעבר שנה מורכב משבעה זקנים המוזמנים לשם כך על פי הוראת הנשיא.

ב.      שאלתו של רבן גמליאל 'מי הוא שנכנס שלא ברשות' מבהירה כי כישוריו של כל אחד מהנוכחים תאמו לאפשרות היותו חבר בית הדין. מכאן שאמת המידה לחברות בבית הדין אינה אלא הזימון.

ענייננם של אלדד ומידד (שורה 11) מצוי במדרש,[2] והוא בא לסייע לבעל הסוגיה במגמתו להשוות את שמואל הקטן אליהם. הם היו ראויים להיות בין הזקנים, אך לא היו ביניהם מפני צניעותם. כן אף שמואל הקטן.[3]

מפני כבודו, לא הוצא  שמואל הקטן מהעליה, המוזמנים הפליגו בדברי תורה, והדיון בעיבורה של שנה נדחה למחרת.


[1] ראה תרגומו של קרבן העדה על אתר.

[2] ראו ספרי זוטא (הורוביץ) פיסקא יא ד"ה כו, וישארו, עמ' 272.

[3] מסיבה זו כנראה אין הוא מצוי במקבילה הבבלית. ייתכן שההשוואה לאלדד ומידד באה ללמד כי כשם ששניהם היו ראויים להיכלל בין חברי הסנהדרין,  אף שמואל הקטן היה ראוי לכך, וכשם שהם לא נמנו עם הסנהדרין, כן שמואל הקטן אינו נמנה עם הסנהדרין ואינו נחשב ל"זקן". מעניינת השוואתו של שמואל הקטן לאלדד ומידד מהיבט הצניעות והענווה אותם מייחסים המקורות להם ולו.