header2

מצווה

מקור המילה בשורש צו"ה שמשמעו הוראה מחייבת. המצווה היא צווי, 'פקודה' שיש למלא. השימוש במושג זה בא תדיר בהקשר לצו האלוהים; הוראה נוספת ל'מצווה' היא מעשה טוב.