header2

מסכת

המילה במשמעותה הראשונית היא מלשון אריגה, והושאלה לקובץ משניות העוסק בנושא מסויים או לקובץ של דיונים אמוראיים על אותן המשניות. המסכת כוללת הלכות, מדרשים, אגדות ודיונים ש'נארגו' לחטיבה אחת – המסכת[1].

 


[1] ראו, אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה ב', עמ' 981 – 982.