header2

מינוי

הכנה והזמנה לגְדוּלָה[1]. העלאת אדם לדרגת זקן ורבי נקראת בתלמוד הירושלמי מינוי, ובתלמוד הבבלי סמיכה[2]. בתלמוד הירושלמי משמש המושג לקביעת אדם לתפקידים שונים בבית הוועד כגון מורים ודיינים, ואילו בתלמוד הבבלי השימוש במושג 'מינוי' מכוון לקביעת החכם כראש בית המדרש[3].

 


[1] ערוך השלם ו', ערך 'מנה', עמ' 167.

[2] ח' אלבק, סמיכה ומינוי, עמ' 87.

[3] ' אלבק, שם, עמ' 88.