header2

מיטרוף

לשון טרד, דחק, רחק והשליך[1]. בעל ערוך השלם טוען כי יש להבין את הכתוב  לפי האמור בבבלי, ברכות ה ע"ב: 'טורפין לו תפילתו בפניו' משליכין וזורקין תפילתו בפניו כדבר נתעב; לערער על גזר הדין[2].

 


[1] ערוך השלם ד', ערך 'טרף', עמ' 93.

[2] סוקולוף, ערך 'טרף', עמ' 232.