header2

פרק יא 

 

הלכה נושאי האגדות  
   לא תגנובו אגדה
 
 
 
הלכה ג נושאי האגדות
  בית הבחירה אגדה
  שבע מידות בצדיקים

אגדה א

אגדה ב

 

 

הלכה ד נושאי האגדות
  דברי תורה, דברי סופרים, נביאים וזקנים

אגדה א

אגדה ב

אגדה ג

יחסי רב תלמיד אגדה
 
 
 
הלכה ה נושאי האגדות
  נביא שקר ונביא אמת

אגדה א

אגדה ב

אגדה ג

אגדה ד

אגדה ה

אגדה ו

אגדה ז

 

הלכה ו נושאי האגדות
  נביא שקר ונביא אמת (המשך) אגדה ח