header2

מי שאמר והיה העולם

אחד מכינוייו של הקב"ה הנשען על דרישת הפועל 'אמר'. הכינוי מבטא אמונה שהאלוהים בורא יחיד של העולם במאמר[1].

 


[1] אורבך, חז"ל, עמ' 161.